HO - Giám đốc Kiểm soát Tuân thủ

Mô tả công việc:

- Xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát tuân thủ của các đơn vị trong hệ thống.

- Tổ chức việc kiểm tra, giám sát tuân thủ theo kế hoạch, đề cương đã được phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Định kỳ/theo yêu cầu từ Ban điều hành đánh giá và báo cáo tình hình, hiệu quả tuân thủ  của ACB

- Đầu mối hỗ trợ làm việc,  theo dõi và giám sát  khắc phục kiến nghị thanh tra, kiểm toán; phối hợp các đơn vị có liên quan xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Tổ chức phân công, kiểm soát kết quả công việc và quản lý nhân sự trong bộ phận thực hiện công việc hàng ngày và công việc Trưởng đơn vị giao.

Yêu cầu công việc:

- ĐH/ Sau ĐH chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật, quản lý rủi ro hoặc kiểm toán nội bộ, kiểm soát sự tuân thủ của ngân hàng


Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển